"Kvinnehelse"

Flerkulturell doula

Forskning prosjekt 2022-2026 

           Effekten av flerkulturell doula-støtte på innvandrerkvinners                            fødselserfaringer, perinatal utfall og bruk av helsetjenester                                               - en longitudinell multisenterstudie                                                                                             

Les mere om studien

Bakgrunn

Innvandrerkvinner, spesielt nyankomne kvinner, tilhører pasientgruppen med høyest risiko for negative utfall under graviditet, fødsel og etter fødsel i den vestlige verden. Tre av ti fødende kvinner er ikke selv født i Norge, men har rett til like høy kvalitet på fødselsomsorgen som norske kvinner. Helseprogrammet «Sårbar, gravid og ny i Norge - Trygg under fødsel med flerkulturell doula», startet i 2017 i Oslo og ledes nå av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S). Hittil har 300 kvinner i hele Norge mottatt tilbudet. Åtti doulaer (20 ulike språk) er kurset, og åtte byer er inkludert i programmet. Per i dag er det ingen god dokumentasjon på effekten av å bruke flerkulturell doula før, under og etter fødselen. Derfor gir denne nasjonale multisenterstudien som involverer åtte sykehus nødvendig kunnskap om: 1) Tilfredshet med fødselsopplevelse under doula-støttet fødsel, 2) fordelene med doula-programmet vedrørende perinatale utfall og 3) bruk av helsetjenesteressurser hos disse kvinnene. Basert på resultatene vil vi kunne videreutvikle hensiktsmessige, relevante og fødselshelsetjenester av høy kvalitet for sårbare innvandrerkvinner på alle norske sykehus.  

Gjennomføring

Vi skal sammenlikne kvinner som har versus som ikke har multikulturell doula med seg under fødselen i hhv en prospektiv og en retrospektiv studie. Basert på styrkeberegning vil vi inkludere 250 kvinner (125 i hver gruppe) som skal fylle ut et spørreskjema på sitt morsmål 3-5 dager etter fødselen i den prospektive studien. Lokale doula-koordinatorer skal rekrutter. I den retrospektive studien vil 600 kvinner (300 i hver gruppe) identifiseres gjennom doula-programmet ved deltakende sykehus eller ved å bruke D -nummeret, deres innvandrerbakgrunn og navn i sykehusets fødselsregister. Vi vil innhente data om perinatale utfall og bruk av helsetjenester fra pasientjournalen for alle kvinnene (N=850). 

[REK 327056, 25.03/2022]

[NSD  nr. 139367]  

Hensikt

Vi vil se om programmet forbedrer eksisterende fødselshjelp for innvandrerkvinner vedrørende tilgang til helse- og sosiale omsorgstjenester. Denne nasjonale studien vil styrke forskning på sårbare innvandrerkvinner som ofte blir ekskludert fra studier på grunnet kommunikasjonsutfordringer. Studien vil fylle eksisterende kunnskapshull om sårbare innvandrerkvinners fysiske, emosjonelle og sosiale behov, utfordringer med å forstå helseinformasjon, kommunikasjon med helsepersonell og forventninger til morskap. Studien vil forbedre helsepersonells kunnskap om sårbare innvandrerkvinners helse, tilfredshet med fødselsopplevelse, perinatale utfall og bruk av helsetjenesteressurser. Studien vil også demonstrere virkningen av doulastøttet fødsel på helsen til den nyfødte, og har dermed indirekte implikasjoner for familier og fremtidige generasjoners helse- og samfunnsdeltakelse.