Retrospektive data

Data som innhentes uten samtykke fra deg

Informasjon om data som innhentes uten       samtykke fra deg. 

Sørlandet Sykehus og USN leder et forskningsprosjekt som ønsker å finne ut effekten av flerkulturell doula-støtte på innvandrerkvinners perinatal utfall og bruk av helsetjenester.

Prosjektets hypotese er at doulastøtte kan redusere viktige perinatale utfall som rifter og blødning pga kommunikasjonsutfordringer denne gruppen har. Doulastøtten kan hjelpe kvinnen til å stole og lytte på helsepersonell under en kritisk fase under fødselen.

Prosjektet vill ha innsyn i kvinnenes helsejournal som har hatt flerkulturell doula med seg under fødselen under årene 2017-2023 eller har bodd i Norge under 5 år eller trenger tolk under fødselen. Her registreres det opplysninger om blant annet årsak til bruk av elektiv eller akutt poliklinikk, status ved innleggelse, smertelindring under fødselen, fødselsmetode, postpartum blødning, rifter og lengde på barselsopphold. Helseopplysninger som innhentes om barnet er apgarskår, overflytting til nyfødt avdelingen og fødselsvekt. 

MULIGE FORDELER OG ULEMPER

Prosjektet har ingen direkte fordel eller ulemper for innvandrer kvinner, men vi håper at studien vil kunne bidra til å bedre helsetilbudet for alle kvinner i fødsel i Norge.

HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE?

Opplysningene som registreres skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med prosjektet. Kvinnene har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om de og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. De har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene.

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter kvinner til opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun, forskerstudent Hanna Oommen, og overlege, bi-veileder Linda Reme Sagedal som har tilgang til denne listen.

Det er en mulighet for at dataene fra studien vil gjenbrukes ved et senere tidspunkt for videre analyser. Dette gjelder kun den anonyme databasen som ikke vil inneholde informasjon som kan identifisere deg personlig.

Opplysningene om deg vil bli anonymisert og slettes senest fem år etter prosjektslutt.

GODKJENNING

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert prosjektet, og har gitt forhåndsgodkjenning (REK 327056/2022).

Etter ny personopplysningslov har dataansvarlig Sørlandet Sykehus og forsker Hanna Oommen et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6a og artikkel 9 nr. 2 og ditt samtykke.

Kvinnene har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.

Kontakt informasjonen finns på pdf filen under linken.